Dharmapelgrim Yogi 

     De weg loopt door het hart

De Christus- Dharma

De Christus-Dharma is de leer die Jezus van Nazareth gedurende zijn leven heeft verkondigd. Jezus was een joodse man die circa 500 jaar na Boeddha leefde in wat nu het Midden-Oosten heet, Israël en Palestina. Jezus werd door zijn volgelingen De Christus genoemd, dat zoveel betekent als "de gezalfde". Dat is een titel die in zijn tijd en cultuur werd gegeven aan profeten, hogepriesters en koningen. Jezus heeft zelf nooit één letter op papier gezet. Dat deden zijn leerlingen, zo'n dertig of meer jaren na zijn dood. Van vier leerlingen - Mattheüs; Marcus, Lucas en Johannes - vindt je de verslagen terug in de Bijbel. Deze verslagen staan bekend als de vier evangeliën. Verder tref je in de Bijbel ook nog andere boeken aan (het woord "Bijbel" heeft ongeveer dezelfde betekenis als het woord bibliotheek: verzameling boeken). Deze andere boeken, soms maar een paar pagina's dik, zijn belangrijk om wat Jezus leerde in de juiste context te kunnen plaatsen.  

De kern van de Christus Dharma is kort en bondig samengevat in een paar zinnen, in antwoord op een vraag (Mat. 22:36): Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat. 

Wat Jezus ons leert, is niets meer of minder dan Bhakti Yoga! Dat is niet verwonderlijk, want Jezus - die waarschijnlijk van zijn levensdagen nooit van Bhakti Yoga heeft gehoord - wijst hiermee op exact dezelfde natuurwet als waarnaar alle wijzen vóór en ná hem hebben gewezen en wijzen, tot op de dag van vandaag. Als natuurwet is Liefdekracht vergelijkbaar met de zwaartekracht. Beide werken door de hele kosmos, wetenschappelijk grotendeels onbegrepen, maar desalniettemin onloochenbaar. Jezus leert ook om de liefde in de eerste plaats uit te laten gaan naar "de Heer, uw God", waardoor zij een abstract aangrijpingspunt krijgt, en niet aan concrete, materiële zaken blijft hangen. Vervolgens voegt hij er onmiddellijk aan toe: "Heb uw naaste lief als uzelf". Daarmee plaatst hij dat abstracte aangrijpingspunt heel dichtbij: in ieder mens! De rest van zijn leer bestaat uit mondeling gegeven uitleg en toelichting, door hemzelf onweerlegbaar versterkt door alles wat hij leerde in praktijk te brengen, consequent en tot het uiterste doorgevoerd. In de zogenoemde Bergrede gaf Jezus een bondige samenvatting van zijn leer, in wat later bekend is geworden als de acht zaligsprekingen (Mattheüs 5.3-13; ):

Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld.

Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Want God zal hen troosten.

Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil, en die dat het allerbelangrijkste vinden. Want God zal hun moeite belonen.

Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen. Want God zal goed zijn voor hen

Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn. Want zij zullen God zien.

Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Het echte geluk is voor mensen die lijden omdat ze doen wat God wil. Want voor hen is Gods nieuwe wereld.

Het echte geluk is voor jullie. Jullie zullen het moeilijk hebben omdat je bij mij hoort. Misschien schelden de mensen je uit, of willen ze je gevangen nemen. Misschien vertellen ze allemaal leugens over je. Als dat gebeurt, moet je blij zijn en vrolijk. Want jullie krijgen een grote beloning in de hemel. De profeten van vroeger werden net zo slecht behandeld als jullie nu. 

(tekst: Bijbel in Gewone Taal; (c) Nederlands Bijbelgenootschap, 2016)

De Christus-Dharma is duidelijk in al zijn eenvoud: wat jij niet wilt dat jou overkomt of dat mensen jou aandoen; zorg ervoor dat het anderen niet overkomt en doe het anderen niet aan. Je kunt dit ook positief formuleren: wat jij voor jezelf wenst en zoekt; help dat anderen te realiseren en te vinden. 

De Joods-Christelijke Dharma  

Zoals gezegd was Jezus een joodse man, opgevoed in de religieuze traditie van zijn tijd en cultuur. Hij verwijst in zijn leer dan ook vaak naar -, en citeert vaak uit de Thora. Wat in de Bijbel het Oude Testament heet, komt daar grotendeels mee overeen.  

Jezus kende het Nieuwe Testament niet, omdat dat nog niet was geschreven. In dit Nieuwe Testament staat eigenlijk bijna alles wat wij van en over hem en zijn leer (dharma) weten, vanuit de herinnering, visie en overtuiging van zijn volgelingen. 

Het katholicisme, protestantisme, of om het even welke andere christelijke stroming ook, is niet uitsluitend gebaseerd op de leer van Jezus, maar baseert zich ook op wat er vóór Jezus (de joodse Thora) en ná Jezus (grote delen van het Nieuwe Testament) door mensen is opgenomen in wat nu de Bijbel heet. 

Jezus Christus wijst de mensen een duidelijke weg naar verlossing;  op een manier die past in de context van de joodse cultuur en religie die in zijn tijd toonaangevend was: “Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.” (Johannes 14,6).  Thomas van Kempen (1380 - 1471) schreef over het volgen van Christus een schitterend boek met de titel "In navolging van Christus"; een van de beroemdste en meest vertaalde boeken aller tijden.


Omdat er over het christendom veel op internet is te vinden, ga ik daar op deze website niet verder op in. 

Ga naar: