Dharmapelgrim Yogi 

     De weg loopt door het hart

A- B

In de eerste kolom vind je zoekwoorden; in de tweede kolom staan behalve  door mij gekozen vertalingen, betekenissen en synoniemen;

 • mijn interpretaties;
 • mijn toelichtingen.

Beargumenteerde voorstellen tot wijziging / aanvulling van lemma's kun je middels het contactformulier doorgeven.

Aandacht

dit lemma wordt binnenkort ingevuld

Aarden

Je verbinden met de aardse werkelijkheid.

Abhasa

Scheppend bewustzijn; ook: bedrieglijk verschijnsel; foutieve redenering.

Abhaya

Onbevreesdheid; zonder vrees zijn; zekerheid; een van de deugden (sadhana’s).

 • Abahayamudra = Gebaar dat onbevreesdheid uitdrukt;
 • Abhayankara= Schenker van onbevreesdheid. Het gaat hier om de angst, die het resultaat is van onze gehechtheid aan het wereldse bestaan.

Abhibhayatana

De Acht overwinningen op het lagere   zelf; zie aldaar.

Abhidharma

Metafysica; zie aldaar.

Abhijna

Metafysisch vermogen; zie: siddhi

Abhimana

Zelfzucht; zelfingenomenheid; (volledig in beslag  genomen worden door) de illusie (van het zelf).

Abhimanin

Oorspronkelijke, scheppende energie; scheppingsvuur; zie: Agni

Abhimukhi

In het zicht van nirvana; zesde fundament (van tien) in mahayanaboeddhisme:

Abhinivesha

Doodsangst; dorst naar het leven; één van de vijf oorzaken van smart (klekshakarin).

Abhisheka

Bekrachtiging, waarbij de leerling van de leraar toestemming verkrijgt om praktijken te beoefenen die verbonden zijn aan hetgeen is geleerd.

Abhyasa-yoga

Voortdurend herhalen van bepaalde yogaoefening.

Absolute

de (goddelijke) grond van de realiteit.

Acala / Achala

  

Onbeweeglijk (zijn); onverstoorbaar; te verstaan als: ‘niet van je stuk te brengen zijn’; achtste fundament (van tien) in mahayanaboeddhisme; berg.

Achara

Leefregel; zie aldaar.

Acharya

Meester van wijsheid; (hoog ontwikkelde) spiritueel leraar.

Acht (wereldse) Winden

  

(Lokadhammas)   wereldse condities, omstandigheden. Volgens Sakyamuni Boeddha maken de   volgende ‘winden’ een natuurlijk deel van ons bestaan uit:

1.    voorspoed –   verval;
2.    roem – smaad;
3.    lof – kritiek;
4.    genot – lijden.

Acht  overwinningen (op het lagere zelf)

  

Het overwinnen van de volgende acht eigenschappen van het lagere zelf  (het ego) wordt als moeilijk beschouwd, omdat het voortdurende waakzaamheid over de innerlijke drijfveren, gedachten en  handelingen vereist:

1.      Afgunst;
2.      Begeerte;
3.      Egoïsme;
4.      Hebzucht;
5.      Illusie;
6.      Onreinheid;
7.      Woede;
8.      Kan de achtste niet vinden: WIE?

Acht   vormen van Lijden

  

Volgens   Sakyamuni Boeddha maken de volgende acht vormen van lijden een natuurlijk   deel van ons bestaan uit:

1.    Geboorte;
2.    Ouderdom;
3.    Ziekte;
4.    Dood;
5.    Scheiden van wat   we liefhebben;
6.    Ontmoeten wat we   niet liefhebben;
7.    Ervaren van   onbevredigde behoeften;
8.    Ervaren van   gebreken van de vijf skandha’s:

 • a.  vorm;
 • b.  gevoel;
 • c.   waarneming;
 • d.  geestelijke   vorming;
 • e.  bewustzijn


Achyuta

Naam voor Vishnu de eeuwig Zijnde; ‘Die nooit valt’

Adarsha-jnana

Weerspiegelende wijsheid.

Adbhuta

Verwondering.

Adept

Hij die (het) bereikt heeft; meester van wijsheid; in het occultisme: hij die de 5de inwijding heeft doorgemaakt.

Adhara

Ondersteuner; steun, basis

Adharma

Wat   tegen de dharma ingaat zie: dharma);onrecht; onrechtvaardigheid, immoreel gedrag; zonde.

Adi

Oorsprong, aanvang, begin, eerste.

Adi Shakti

energie van het begin, oorspronkelijke energie, oerkracht

Advaita   / Advitiya

monisme, non-dualisme, niet-tweeheid; bewustzijn waarmee je God en de schepping   ervaart als één

 • Advaita-vedanta = Leer van niet-twee; leer van non-dualiteit; Indische filosofische school.

Agni

 1. oudste zoon van Brahma.
 2. personificatie van het scheppingsvuur (Abhimanin);
 3. god van het vuur.

Agnosticisme

  

stroming die stelt dat bepaalde dingen niet gekend kunnen worden door de mens. Vaak  gebruikt in verband met de vraag naar het bestaan van een godheid.

Ahalya

  

naam van de vrouw van de wijze Gautama (niet te verwarren met Gautama Boeddha!). Zij werd door Indra, de koning der Goden, die de gestalte van Gautama had aangenomen, verleid. Door de vervloeking van haar echtgenoot veranderde zij in steen. Zij werd weer tot leven gewekt, doordat Rama haar met zijn voet aanraakte.

Ahamkara mudra

  

Gebaar dat het overstijgen van het ego uitdrukt; benadrukt individualiteit: wijsvinger tegen het midden van de duim, andere vingers rechtuit, handpalm naar voren.  Zie ook: jnana mudra; ohm mudra.

Ahimsa

Geweldloosheid.

Ahladini shakti

Energie van blijheid

Aj(a)

niet geboren, zonder geboorte; de eeuwige, de ongeborene, Atma, God.

Ajna-chakra

Voorhoofdscentrum; krachtcentrum tussen de wenkbrauwen, magische klank: AAA; kleur: zilver. zie:  chakra)

Ajnana

onwetendheid  (waardoor men denkt, dat men het lichaam is).

Akala

tijdloos, buiten de tijd staande.

Akarta  Shakti

kracht van het niet-handelen.

Akasha


(Element van) ruimte, ether. Het is het meest verfijnde van de vijf elementen en is niet uit atomen   opgebouwd. Daardoor kan het het gehele universum vullen en doordringen.

Akhanda

zonder onderbreking, volledig, voorbeeld: Akhanda bhajan: 24 uur lang ononderbroken zingen van bhajans.

Akrodha

niet toornig worden, zelfbeheersing.

Al-Akbar

'De Grote', zeer tolerant keizer van India e.o. (1542-1605)

Alakh(a)

onmerkbaar, onzichtbaar, uitstijgend boven onze zintuiglijke waarneming

Alankrita

  

versiering op het voorhoofd, aangebracht met chandan of kumkum. De gelovige brengt deze versiering aan om aan te geven, dat het lichaam de tempel van God is.

Alaya-vijnana

Pakhuis-bewustzijn; het achtste en meest verfijnde bewustzijnsniveau waarop alle karmische zaden worden  opgeslagen

Alobha

Begeerteloosheid, vrij zijn van begeerten.

Alteriteit

andersheid.

Alternatieve   subcultuur

subcultuur die op belangrijke punten afwijkt van (alternatieven aanreikt voor) de  dominante cultuur.

Alterologie

leer, woord van de ander (alter).

Altruïsme

betrokkenheid bij anderen, staat tegenover egoïsme.

Amba / Ambe  

Moeder; een naam voor Shakti, de goddelijke moeder.

Amithaba boeddha

Boeddha van het“Grenzeloos Licht”; Boeddha van barmhartigheid en wijsheid.

Amoreel

niet ingegeven door morele overwegingen van goed en kwaad.

Amrit(a), Amritam

onsterfelijkheid; nectar, godendrank.

Anahata-chakra

Hartcentrum; krachtcentrum   ter hoogte van het hart, magische klank: YAM; kleur: grijsblauw. zie:   chakra.

Analoog

iets wat in belangrijke opzichten overeenkomt met het besprokene.

Ananda

  

Naam van een belangrijke leerling, neef en verzorger van de historische Boeddha; aan wie een uitzonderlijk geheugen wordt toegeschreven. Hij zou tijdens het  eerste concilie dat vlak na de dood van de Boeddha werd gehouden, alle leerredes van Boeddha hebben gereciteerd. Zie ook: ‘Evam me sutam’

Ananda(m);    Anandana

Gelukzaligheid; zegen, vreugde; veel voorkomende  toevoeging aan namen van yogi’s, voorbeelden: Satyananda; Vivekananda; Yogananda. zie ook: sat-chit-ananda.

Anandamaya kosha

De laag van de gelukzaligheid (van het Zelf)

Ananta(m)

 • slang, waarop Vishnu rust. (Zie ook: Shesha);
 • oneindig, eindeloos, eeuwig;

Anantashayana

  

een   naam voor Vishnu, die betekent: de Heer die rust op de slang Ananta. Vóór het   begin van de schepping lag Vishnu onbeweeglijk op de duizendkoppige slang   Ananta of Shesha in de melkzee. De slang is het symbool van het ego, waarover   Vishnu het volledige meesterschap bezit. De melkzee is het symbool van het   zuivere (sattvische) denken

Anapana

Ademhaling; zie ook: anapanasutra.

 • Anapana-sati = Bewustzijn mbt de ademhaling
 • Anapanasutra = Leerrede   (van Boeddha) over aandacht voor de ademhaling. De leerreden geeft in detail   aan hoe (aandacht voor) de ademhaling te gebruiken als richtpunt voor   meditatie.

Anatha

Zij  die niemand hebben tot wie zij zich kunnen wenden, zij die zonder toevlucht   zijn, eenzamen, verlatenen, hulpelozen

Anatta

Geen Zelf, egoloos, zonder essentie of substantie

 • Anatta-sanna = perceptie van zonder ego zijn.

Anicca

Vergankelijk; niet permanent, veranderend.

 • Anicca-sanna = perceptie van vergankelijkheid

Anima

1) Onbegrensdheid;

2) kleiner worden; één van de transcendent / metafysisch   vermogens van de geest.

Anisha-yoga

Yogastijl ontwikkeld door Johan Noorloos;

Anjali  mudra

Gebaar van Eerbied of aanbidding

Annamaya kosha

De laag van materie, voedsel, fysisch lichaam

Annapurna

Schenkster van voedsel. Zij is de goddelijke moeder.

Antar(a)

innerlijk.

 • Antar(a)yami(n) = innerlijke gids, innerlijke motivator

Antayu

alles.

Antithese

Tegenovergestelde these of stelling.

Anugraha

genade, hulp.

Anusaya

Onbewuste   geest; latente, onderliggende  conditionering;  sluimerende onzuiverheid in de geest.

Apana

Eigen   kracht, zelfkracht;Vorm van levensenergie gerelateerd  aan afscheiding en uitscheiding; doorgaans aangeduid met de generieke naam prana.  

Aparadha

verkeerde daden, zonde, misdaad.

Aparigrha

zich niet hechten aan, leren loslaten (Sanskriet)

Apsara

Hemelse danseres

Arahat   (arahant; arhat).

Vernietiger   van vijanden misleidingen. Persoon die zich heeft ontdaan van misleidingen in  de geest. Zie: vier vruchten.

Araja

gebed, verzoek

Arati; Arti

ritueel met een kamfervlam ter aanbidding van God; lichtceremonie

Aravinda

lotus, lotusbloem. Deze is het symbool van onthechting.

Arcismati

Stralend (zijn); vierde fundament (van tien) in mahayanaboeddhisme.

Ariya

Edele; heilige; persoon die de ultieme werkelijkheid heeft ervaren.

Ariyasacca

Edele waarheid; zie ook: Vier Edele Waarheden.

Ariya-sangha

Gemeenschap van personen die nirwana hebben ervaren.

Arjuna

belangrijk personage in de Bhagavad Ghita die in dialoog gaat met Krishna

Arunachala

Naam van een berg in Zuid-India. Deze berg is het symbool van Shiva als degene die bij   het aanbreken van de dag de stralen van de zon in ons hart doet binnendringen om het te verwarmen.

Arupadhatu

Het   gebied van de vormloosheid ; een van de drie gebieden; zie aldaar.

Asana’s

Lichaamshoudingen, zie: Hatha Yoga

Asceet

Iemand   die  om spirituele redenen zoveel mogelijk  afstand heeft gedaan doen van materieel comfort i(n  ascese leeft).

Ascese

zie: asceet

Ashanti

afwezigheid van (innerlijke) vrede, rusteloosheid

Ashram

plaats waar men gemeenschappelijk naar Zelfverwerkelijking streeft onder leiding van een goeroe

Ashram(a)

levensstadium. De vier levensstadia zijn:

 1. brahmacharya (het leerstadium), 
 2. grihastha (het stadium waarin men een gezin vormt en onderhoudt),
 3. vanaprastha (het stadium van onthechting van aardse  zaken en streven naar spirituele groei) en
 4. sannyasa (het stadium van  volledige onthechting).

Ashraya

steun,   hulp; rustplaats; toevlucht, bescherming

Ashrita(ha)

persoon,   individu, levend wezen; iemand die afhankelijk is, hulp of toevlucht zoekt.

Ashtanga namaskara

Achtledige Groet

Ashtanga   vinyasa yoga

Poweryoga zie aldaar.

Ashtanga yoga

Acht   takken (ledematen) van (klassieke) yoga beschreven door Patanjali zie aldaar.

Asmi

ik ben

Asmita

Zelfingenomenheid;   één van de vijf oorzaken van smart (klekshakarin).

Asteya

zich   niets toe-eigenen wat een ander toebehoort (Sanskriet

Astraal

dit lemma wordt binnenkort ingevuld

Asura’s

(Boeddhistische mythologie) Sub humane bestaansvormen; lagere godheden   uit de sfeer der geneugten (binnen het kosmologische systeem de vierde wereld   van onderen direct onder die van de mensen).

Atharva-veda

(Boek)verzameling   met priestergezangen; zie:   vedasamitha

Atheïsme

stroming   die stelt dat er geen god bestaat.

Atisha

Boeddhistische   monnik die in de elfde eeuw het boeddhisme in Tibet deed herleven

Ativa

buitengewoon,   zeer hevig, standvastig

Atma(n)   / Ataman

Ziel;   het ware of hogere Zelf; God gezien in het afzonderlijke

Atma-jnana

kennis van de ziel, mystiek (Sanskriet).

Atmalinga,

zie:Lingam

Atmalinga,   Shivalinga, Linga(m)

ellipsvorm,   meestal van steen of metaal. Het is het symbool van de schepping en van God,   die zonder begin en zonder einde is.

Atmaram(a)

de vreugde, heerlijkheid van het ware Zelf, de vreugde die niet meer afhankelijk   is van de uiterlijke wereld.

Atmasvarupa

essentie   van het Zelf, vorm van het ware Zelf; belichaming van het ware Zelf, van de ziel.

AUM

Scheppende   Drieklank: AAA-OE-MMM (tegelijk!); symbool voor Brahman; symbool   van het hindoeïsme; heilig woord; geluid,   dat ontstond bij de oerbeweging, de trilling, veroorzaakt doordat de Ene zich   omhulde met maya ; zie aldaar.

Aura

fijnstoffelijk   veld of lichaam dat het normale, zichtbare fysieke lichaam zou omgeven en   doordringen en betrokken zou zijn bij vitale en psychische functies  

Aurobindo, Sri

Indiase   yogi, politiek activist en schrijver (1872-1950)

Authenticiteit

waarachtigheid, echtheid

Authentiek existeren

existentialistische term voor een bestaan waarin men verantwoordelijkheid neemt voor de eigen keuzes in het leven.

Autonomie

zelfbeschikking,   zelf bepalen hoe je wil leven

Autoritair

vanuit (vermeende) autoriteit, alsof men een bepaald gezag heeft

Avalokiteshvara

het mannelijk aspect van een godheid die mededogen en altruïsme symboliseert. (zie ook: Dalaí Lama)

Avana

bescherming

Avasara

gelegenheid,   mogelijkheid

Avatar(a);   Avatari

goddelijke incarnatie, belichaming van God

Avidya

onwetendheid; vereenzelviging met het lichaam; één van de vijf oorzaken van smart (klekshakarin)

Ayodhya

hoofdstad van Kosala, het koninkrijk waar eerst Dasharatha en later Rama regeerde. Letterlijk betekent het: de stad die niet veroverd kan worden. Dit is het spirituele hart waarin God verblijft.

Ayurveda

Indiase levenswetenschap voor fysieke en mentale gezondheid

Baba

Vader;

 • Babaji = Eerwaarde Vader; vadertje; (De benaming is zo algemeen, dat er vele "babaji's" bestaan; vergelijk het ook met de titel "vader" in "het onze vader"; of als eretitel voor een geestelijke)

Bandha

(aardse) gebondenheid; afsluiting; bewuste yoga blokkering van energie. De hatha yoga onderscheidt de volgende ‘bandha’s:

 1. uddhiyanabandha (waarbij de buik wordt  ‘ingetrokken)
 2. jalandharabandha (waarbij de hals wordt afgesloten)
 3. mulabandha (waarbij de kringspieren in het onderlichaam worden afgesloten en ‘opgetrokken’)
 4. mahabandha combinatie van bovenstaande drie bandha’s

Bansi

de  fluit van Krishna. De holle fluit is het symbool van het hart dat gezuiverd   is van alle verlangens en dat daardoor een geschikt instrument is geworden   voor het spel van de Heer.

Basti kriya

dit lemma wordt binnenkort ingevuld 

Bewust  wezen

Ieder levend wezen met bewust wezen (sentiënt being) dat niet vrij is van grove of subtiele onwetenheid.

Bhagavad Gita

  

(letterlijk) het lied van de Heer. Een van 's werelds beroemdste teksten, zijnde een tweegesprek tussen Krishna en Arjuna over de zin van het menselijk bestaan en de weg naar bevrijding; onderdeel van een veel groter werk, het Mahabharata. zie aldaar.

Bhagavan

de verhevene, de Heer, naam voor God of een Avatar. Letterlijk betekent het: glans of verhevenheid bezittend. 

Bhajamana, Bhajomana

  

vererend, aanbiddend; God loven met eerbied, met respect (door het zingen van zijn namen).

 • Bhaja, Bhajare, Bhaje, Bhajo, Bhajore   = zing!,  roep!, God loven (door het zingen van zijn namen); loof God.
 • Bhajan(a) = spirituele  gezangen met een meditatief karakter; devotioneel lied, lofzang.
 • Bhajane-vale = bhajanzangers

Bhakti

 

Devotie; , toewijding, overgave aan   God; liefde voor het goddelijke.

 • Bhakta = toegewijde, devotee (meerv.:Bhaktone)

Typisch voor de eredienst  van Vishnu-Krishna is de bhakti: de aanhankelijke liefde die uitmondt in een absoluut streven naar mystieke eenwording met de godheid. Dit emotionele  element, dat in sommige richtingen zeer zuiver gehouden werd, is in vele  andere gevallen met erotische elementen vermengd.

Bhakti-Yoga

 

Klassieke tak van yoga gericht op liefde voor en toewijding aan God of  het goddelijke; yoga van devotie, toewijding en liefde; onder meer uit te drukken in offers, rituelen, ceremoniën en liederen.

Bhanga

  

oplossing, ervaring van het oplossen van de illusoire vastheid van het   lichaam in subtiele trillingen die komen en gaan / ontstaan en vergaan.   zie ook: vipassana

Bharat(a)

India 

Bharati

welsprekendheid, woorden, stem, spraak; een naam voor Sarasvati  (metgezellin van Brahma).

Bhargo 

over de allesdoordringende schittering en luister

 Bhasma(n)

as, heilige as

Bhatta

Heer 

Bhava

 • Emotie
 • de wereld, het bestaan, het wereldse bestaan, de kringloop van geboorte   en dood; waarheid, werkelijkheid; overgave; gedachte, mening; gevoel,   gewaarwording, extase.

Bhavana

Geestelijke ontwikkeling, meditatie zie ook: samatha-bhavana en  vipassana-bhavana

Bhavana-maya-panna

Ervaringswijsheid , zie ook: panna

Bhavantu

moge (het zo) zijn. (vervoeging van Bhu) Vergelijk: Amen

Bhava-samkirtan(a)

 

het gezamenlijk zingen over de gevoelsrelatie van de devotee tot God. Het   gaat hierbij om God als vriend, als leidsman, als moeder, geliefde, schenker   van gelijkmoedigheid, enz.

Bhikkhu; Bhikkhuni

monnik, mediteerder

Bhu(r)

de aarde, het grofstoffelijke. (Zie ook: Tribhuvana, en: Triloka).

Bhujangashayana

een naam voor Vishnu, die betekent: de Heer die rust op de slang. Vóór   het begin van de schepping lag Vishnu onbeweeglijk op de duizendkoppige slang   Ananta of Shesha in de melkzee. De slang is het symbool van het ego, waarover   Vishnu het volledige meesterschap bezit. De melkzee is het symbool van het   zuivere (sattvische) denken.

Bhumi

fundament; de Aarde; het geheel van tien fasen van boddhisattvaschap:

bhumisparshamudra

aanroepen van getuigenis à naar het westen;

Bhuva(r)

de ether, de atmosfeer, het fijnstoffelijke. (Zie ook: Tribhuvana, en: Triloka).

Bhuvana

universum

Bikram-yoga

yogastijl ontwikkeld door BikramChoudhury, kenmerk: in een verwarmde   ruimte (tot 40 o C.) uit te voeren vaste serie van 24 Hatha-Yoga   houdingen en 2 ademhalingsoefening.

Bindu mudra

dit lemma wordt binnenkort ingevuld

Bodhi

verlichting; ontwaken in (de eigen) Boeddhanatuur

Bodhiboom

de boom waaronder Shakyamuni Boeddha ging zitten   mediteren tot hij de uiteindelijke verlichting bereikte

Bodhicitta

  

“boeddhageest”, de wens om mededogen en altruïsme in praktijk te brengen,   met als doel: lijden verlichten en alle bewuste wezens naar verlichting te   brengen.

Bodhidharma

Boeddhistisch leermeester(482-539) , beschouwd als  grondlegger van het Chan-boeddhisme (Zen).

Bodhisattva

Iemand met de spirituele praktijk van het gericht zijn op verlichting  omwille van alle wezens (en niet alleen voor zichzelf); iemand die de meedogende  motivatie van bodicitta bezit; uit mededogen geïncarneerd persoon. 

Boeddha (Buddha)

Verlichte. Persoon die door eigen inspanning volledige bevrijding heeft bereikt. SiddhartaGautama

Boeddha-dharma

De leringen van de Boeddha  zie: Boeddha Dharma

Boeddhisme

  

Uit het hindoeïsme ontstane levensbeschouwing,   gebaseerd op leringen van Gautama Boeddha (ca. 500 voor Christus). Het  boeddhisme kent inmiddels veel verschillende stromingen en scholen.

Boeddhistische Yoga

Yoga die er niet alleen op is gericht om zelf tot ver-een-iging,  heelheid, balans en harmonie te komen; maar die er tegelijkertijd op is gericht ook de ander in deze ervaring te laten delen. 

Brahma

  

 1. Universele Geest;
 2. Eerste Persoon   van hindoeïstische Drievuldigheid
 3. Schepper van het  universum; afgebeeld met vier hoofden; neemt zelf geen vorm aan en wordt  daarom nauwelijks vereerd, omdat hij te abstract is; eerste van de hindoe  drie-eenheid.

(zie ook: Brahman; Sarasvati)

Brahma Shakti

scheppingskracht

Brahmachari(n)

  

hij, die zich bevindt in het eerste van de vier levensstadia, namelijk  het leerstadium; hij, die streeft naar spiritualiteit. (Zie ook:  Brahmacharya).

Brahmacharya

het leerstadium. Dit is het eerste van de vier levensstadia. 

Brahmaiva

waarlijk Brahman; de verblijfplaats van Brahman

Brahman

 

De alles doordringende, in zichzelf bestaande macht; onpersoonlijk  oerbeginsel van alles; het Absolute; Dat-heid (Tat).

Naam voor God in het Hindoeïsme. Brahman heeft drie aspecten, namelijk   Brahma (schepper), Vishnu (instandhouder) en Shiva (vernietiger). (Zie ook:   Trimurti).

Brahmananda

de gelukzaligheid die Brahman verschaft, goddelijke gelukzaligheid.

Brahmanda

het ei van Brahman, waaruit alles is ontstaan; de wereld, het universum.   In de Purana’s wordt beschreven, dat alle universums een ei-vorm hebben. Het   ei (ovaal, lingam) is het symbool van de schepping en van God, die zonder   begin en zonder einde is.

Brahmarandra (chakra)

  

kruincentrum; krachtcentrum ter hoogte van het achterhoofd,  magische klank: AUM; kleur: goud

zie: chakra)

Brahmarpana(m)

een offer voor Brahman

Brahma-vihara’s.

sublieme verblijfplaatsen van de geest. Zie: Metta; Karuna, Mudita en Uppekha

Brahma-Vishnoe-Shiva

hindoe drie-eenheid

Brahmin; brahmaan

Vedische priester; ook: lid van de kaste van vedische priesters. lid van de priester-kaste; groot geleerde

Brein 

 dit lemma wordt binnenkort ingevuld

Brindavan(a)

naam van een dorp. In de bossen en op de weiden rond dit dorp speelde   Krishna in zijn jeugd en op de weiden hoedde Hij de koeien. Dit landschap is   het symbool van het altijd groene hart van de devotee, waar de Heer vol   vreugde speelt.

Buddha / Boeddha

prins Gautama Siddhartha. Deze werd de Boeddha, dit is: de verlichte. De   stichter van het Boeddhisme.

Buddhabumi

(in)   albewustzijn (verkeren); tiende fundament (van tien) in mahayanaboeddhisme:   (ook: dharmamegha) 

Buddhi

  

hoger bewustzijn, wijsheid, intuïtie, onderscheidingsvermogen; intellect.

Buddhi mudra

 

dit lemma wordt binnenkort ingevuld