Dharmapelgrim Yogi 

     De weg loopt door het hart

Liefde

Liefde is een kracht die door mensen heen werkt. Zoals zwaartekracht door materie heen aan materie en zelfs aan licht trekt, zo trekt Liefde als een natuurkracht aan alles wat leeft. Zo ervaart ieder mens "het trekken van de liefdekracht" als een verlangen naar ...

Sommige mensen zijn geneigd om de puntjes  ... materialistische onderwerpen in te vullen. Dat leidt al gauw naar bezitsdrang, hebzucht, en de drift tot bevrediging van fysieke verlangens. De beperkte, begrensde liefde van de materialistische mens is vaak fysiek, egoïstisch en egocentrisch van aard. Het neemt eigenlijk nauwelijks ‘ruimte’ in. Veel verder dan het eigen blikveld reikt het niet, doordat het ego zich vooral van alles wil toe-eigenen. Het is liefde in de vorm van hebben, hebben en houden. Dit staat allemaal haaks op bhakti yoga. 

De Liefde die in bhakti yoga centraal staat, is de “Kracht der krachten” ofwel het door alles heen werkende onontkoombaar streven naar vereeniging van al wat is. Alle vormen van liefde, zijn hiervan afgeleid.

Liefde is het vuur dat verwarmt en verteert. Het is het water dat blust en overal de scherpe kantjes afslijpt, maar waarin je ook kunt verdrinken. Het is de lucht die adem geeft en ruimte maar ook als een verwoestende storm alles op haar pad verwoest. Het is de aarde die je bij leven draagt en je na je dood weer in zich opneemt.

Onbegrensde liefde breekt door alle grenzen heen. Het overstijgt niet alleen het wereldje van het ego; het doorademt en doortrekt alles wat is. Het kan niet anders, omdat het in de kern van de eigen kracht slechts het één zijn van alles bewerkstelligt. Liefde is altijd, overal en op allerlei manieren werkzaam. Soms begrepen, vaak misverstaan, bezongen, bejubeld en verguisd, maar altijd in zichzelf onveranderlijk gericht op vereniging, éénwording. Linksom of rechtsom, maakt niet uit.

“Limited love needs limited space. Unlimited love needs unlimited space.” 

Een van de mooiste teksten die ik ken - en helemaal in overeenstemming met bhakti yoga - , staat in de Bijbel, 1 Korintiërs 13 :

"Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. 

Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.

Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.   

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.  De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan –  want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt.  Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen.  

Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. 

Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben.  

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.  

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling   © 2004/2007  Nederlands Bijbelgenootschap


Bhakti yoga in dagelijks leven